22-125-5091

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy https://www.spotawheel.pl prowadzony jest przez AUTOSP POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 601, 02-885 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000776623, NIP: 5252783576, REGON: 382825434, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.
 2. Regulamin określa ogólne zasady i warunki świadczenia przez Spotawheel nieodpłatnych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://www.spotawheel.pl. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika, ich ochrony oraz praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały kompleksowo uregulowane oddzielnie w polityce prywatności i cookies dostępnej pod adresem: https://www.spotawheel.pl/privacy
 3. Ze Spotawheel można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby tj. ul. Puławska 601, 02-885 Warszawa lub pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w dni robocze pod numerem: 22 125-50-91.
 4. Spotawheel nie pobiera żadnych opłat za komunikację z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, przy czym Użytkownik poniesie koszty komunikacji w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. Spotawheel nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych.

§ 2. Definicje

 1. BLOG – Usługa Elektroniczna, na którą składają się artykuły, treści graficzne/video i inne informacje uporządkowane tematycznie, dostępne na Stronie i prowadzone przez Spotawheel dla wszystkich odwiedzających Stronę;
 2. KONSUMENT – Użytkownik, który jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Spotawheel w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej;
 3. NEWSLETTER – bezpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Spotawheel Użytkownikowi, za zgodą Użytkownika, informacji handlowych, na podany przez Użytkownika adres e-mail;
 4. POJAZD – samochód prezentowany na Stronie, który Spotawheel oferuje do sprzedaży w ramach prowadzonej stacjonarnie działalności gospodarczej bądź samochód Użytkownika, który może zostać wystawiony na sprzedaż za pośrednictwem Spotawheel poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na Stronie;
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 6. SPOTAWHEEL – spółka AUTOSP POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 7. STRONA – platforma internetowa, na której Spotawheel prezentuje Treści, prowadzona przez Spotawheel, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu https://www.spotawheel.pl;
 8. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o pojazdach, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Spotawheel lub kontrahentów Spotawheel;
 9. USŁUGA ELEKTRONICZNA / USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługa lub odpowiednio usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 10. UŻYTKOWNIK – każda osoba korzystająca z Usług Elektronicznych na Stronie, zarówno osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 11. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Strony oraz Usług Elektronicznych.

§ 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkownika ze Strony, jak i określa:
  1. Usługi Elektroniczne świadczone przez Spotawheel w ramach Strony;
  2. warunki zawierania umowy o świadczenie Usług (minimalne wymagania techniczne);
  3. zasady korzystania ze Strony;
  4. zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
  5. zasady odpowiedzialności Spotawheel.
 2. Rozpoczynając korzystanie ze Strony Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Korzystanie ze Strony wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych Wymagań Technicznych.
 4. Minimalne Wymagania Techniczne Strony to:
  1. dostęp do komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet;
  2. w zakresie korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie - dostęp do poczty elektronicznej;
  3. dostęp do przeglądarki internetowej (we wskazanych lub nowszych wersjach): Internet Explorer (min. wersja 11) lub Google Chrome (min. wersja 80) lub Mozilla Firefox (min. wersja 74) lub Safari (min. wersja 13.0.1.);
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript;
  5. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 5. W ramach Strony Spotawheel zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z Usług Elektronicznych udostępnionych na Stronie nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Spotawheel.
 6. Użytkownicy na Stronie mogą zapoznać się z ofertą Pojazdów Spotawheel. Poszczególne oferty zawierają informacje na temat konkretnego Pojazdu, zarówno jeśli chodzi o szczegóły techniczne, jego stan wewnętrzny i zewnętrzny oraz cenę. Dla każdego Pojazdu został sporządzony pisemny raport – ocena stanu technicznego, który zostanie udostępniony na życzenie Użytkownika. Za pomocą Strony nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu i nie ma możliwości zawarcia jakiejkolwiek innej umowy sprzedaży. Strona umożliwia jedynie przeglądanie ofert i zapoznanie się z ofertami Pojazdów prezentowanych przez Spotawheel na sprzedaż.

§ 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Spotawheel świadczy za pośrednictwem Strony w szczególności następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników:
  1. aplikowanie w procesie rekrutacyjnym Spotawheel;
  2. przeglądanie Treści umieszczonych w ramach Strony;
  3. usługę Bloga;
  4. wysyłkę Newslettera;
  5. możliwość komunikacji ze Spotawheel za pomocą dedykowanych formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie,
  6. inne Usługi Elektroniczne, które są dostępne na Stronie.
 2. W zakresie korzystania z Usług Elektronicznych Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
  2. korzystania z usług oferowanych przez Spotawheel w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Spotawheel i niezakłócający pracy Spotawheel lub Strony mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spotawheel, innych Użytkowników oraz osób trzecich;
  3. niepodejmowania działań takich jak:
   • czynności informatyczne lub wszelkie inne czynności mające na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści, w szczególności podanych w ramach Strony opisów pojazdów oraz wszelkich innych danych;
   • nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Spotawheel lub przepisy prawa w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego;
   • podawanie się za inną osobę (podszywanie się);
   • zamieszczanie na Stronie ani rozsyłanie za pośrednictwem Strony treści wprowadzających w błąd lub o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nieprawdziwych, obraźliwych lub wulgarnych, obscenicznych, erotycznych, dyskryminujących – a w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, treści stanowiących spam, a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta) lub dobrego wychowania, jak również naruszających uzasadnione interesy Spotawheel, a także treści skierowanych specjalnie do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, treści zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na podstronach Strony.

§ 5. BLOG

 1. Usługa Bloga dostępna jest pod wskazanym adresem internetowym: https://blog.spotawheel.pl/ i polega na umożliwieniu Użytkownikowi zapoznawania się z udostępnionymi na Stronie Treściami.
 2. Przeglądanie Bloga i składających się na niego artykułów i innych treści dostępnych na Stronie jest nieodpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika.
 3. Samo przeglądanie artykułów możliwe jest zarówno z poziomu Strony głównej jak i po przejściu do odpowiednich zakładek oraz podstron.
 4. Do zawarcia pomiędzy Spotawheel a Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi Bloga dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL Bloga w przeglądarce internetowej lub przejście na stronę Bloga poprzez przekierowanie dostępne z poziomu Strony, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą zamknięcia Bloga.
 5. Na Stronie prezentowane są Treści, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Treści te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowników opartych na ich aktywnościach internetowych. Spotawheel ma prawo do zamieszczania na Stronie i prezentowania treści lub materiałów reklamowych/handlowych dotyczących oferowanych przez Spotawheel towarów lub usług, jak i towarów lub usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Treści reklamowe stanowią integralną część Strony i prezentowanych w niej Treści.
 6. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili wypowiedzenia umowy i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej bądź karty w przeglądarce internetowej.

§ 6. NEWSLETTER

 1. W celu zawarcia umowy na świadczenie usługi dostarczania przez Spotawheel Newslettera (w którym przesyłane są również treści marketingowe Spotawheel), Użytkownik powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na Stronie oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać ze Spotawheel umowę w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:
  1. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Użytkownika;
  2. zgłoszenie takiego żądania telefonicznie na numer 22 125-50-91, podając jednocześnie adres e-mail Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter;
  3. zgłoszenie takiego żądania drogą mailową na adres e-mail [email protected].
 3. Dodatkowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych do działań marketingowych podejmowanych przez Spotawheel znajdują się w polityce prywatności i cookies Spotawheel dostępnej tutaj.

§ 7. INNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Spotawheel za pomocą Strony świadczy m.in. również następujące Usługi Elektroniczne:
  1. kalkulator ratalny pozwalający na wstępną weryfikację możliwości i sposobu finansowania stacjonarnego zakupu Pojazdów prezentowanych na Stronie;
  2. rezerwacja jazdy testowej Pojazdem – dany Pojazd oferowany na Stronie może zostać wysłany do pokazania i jazdy próbnej w miejsce wybrane przez Użytkownika, pod warunkiem, że miejsce to znajduje się w promieniu 100 km od miejsca postoju Pojazdu, po uprzednim uzgodnieniu czasu i miejsca prezentacji ze Spotawheel, przy czym wysłanie Pojazdu w inne miejsce może wiązać się z dopłatą, której wysokość zależeć będzie od terminu, sposobu i miejsca jego dostarczenia;
  3. zamówienie rozmowy telefonicznej z konsultantem Spotawheel;
  4. oznaczenie i zapisanie ulubionych Pojazdów oferowanych na Stronie, które umożliwiają ich identyfikację w odpowiedniej zakładce w dowolnym czasie;
  5. wyszukiwarka Pojazdów oferowanych na Stronie;
  6. odesłanie na stronę rekrutacyjną Spotawheel umożliwiającą złożenie aplikacji na wolne stanowisko w ramach struktury Spotawheel;
  7. formularz umożliwiający otrzymanie na adres e-mail propozycji aut dostosowanych do uzupełnionych w formularzu potrzeb Użytkownika;
  8. formularz kontaktowy umożliwiający pozostawienie danych kontaktowych celem nawiązania zwrotnego kontaktu z Użytkownikiem przez konsultanta Spotawheel;
  9. formularz kontaktowy umożliwiający zapoznanie się z historią i stanem technicznym danego Pojazdu oferowanego na Stronie;
  10. usługa Inforoom umożliwiająca zapoznanie się z typowymi problemami samochodów używanych; należy wpisać markę samochodu, model i rok aby otrzymać informacje na temat typowych problemów dla danego używanego modelu samochodu.
  11. formularz umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Spotawheel danych dotyczących Pojazdu, który Użytkownik chce sprzedać za pośrednictwem Spotawheel
 2. Spotawheel w każdym czasie może wprowadzać nowe Usługi Elektroniczne, które będą dostępne na Stronie.
 3. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę i zaprzestać korzystania z wskazanych w § 6 ust. 1 Usług Elektronicznych poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej bądź karty w przeglądarce internetowej.

§ 8. REKLAMACJE

 1. W związku z korzystaniem ze Strony Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej Usług Elektronicznych świadczonych przez Spotawheel, w szczególności na piśmie na adres siedziby Spotawheel ul. Puławska 601, 02-885 Warszawa lub pod adresem e-mail [email protected]. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego reklamację i żądanie Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją. Brak wskazanych informacji nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spotawheel w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Spotawheel zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika w zakresie Usług Elektronicznych, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Spotawheel poinformuje Użytkownika w ten sam sposób, w jaki została wysłana mu reklamacja przez Użytkownika np.
  1. pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; lub
  2. listownie zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Użytkownicy mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkowników będących Konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między Konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się pod wskazanym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Strony oraz Bloga przez Spotawheel lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Strony/Bloga, formularzy, logotypów, wchodzące w jej skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Spotawheel lub podmiotom, z którymi Spotawheel zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Strony/Bloga, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, a w tym publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie w celach komercyjnych Treści zawartych na Stronie/Blogu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych bez zgody Spotawheel wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższy zakaz nie dotyczy korzystania przez Użytkownika ze Strony/Bloga w ramach dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r., nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.).
 3. Poprzez korzystanie ze Strony lub Bloga Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji do Treści lub baz danych

§ 11. ZMIANA REGULAMINU

 1. Spotawheel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług Elektronicznych przez Spotawheel wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie Usług Elektronicznych zawieranej w ramach Strony;
  2. obiektywna konieczność dostosowania działalności Spotawheel do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: − decyzji właściwego w zakresie działalności Spotawheel organu administracji publicznej lub – orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Spotawheel, wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie Usług Elektronicznych zawieranej w ramach Strony;
  3. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych przez Spotawheel spowodowana wyłącznie obiektywnymi względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności koniecznością aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w Regulaminie);
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Spotawheel Usług Elektronicznych, do których stosują się postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Spotawheel lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Spotawheel określonych w Regulaminie.
 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu właściwym kanałem komunikacji (w zależności od rodzaju danych podanych przez Użytkownika, w szczególności za pośrednictwem e-maila lub sms-a) z odpowiednim, przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spotawheel udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOTAWHEEL

 1. Spotawheel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem ze Strony przez Użytkownika, w szczególności niezgodnym z Regulaminem.
 2. Spotawheel dokłada starań, by Strona spełniała oczekiwania Użytkowników, lecz nie gwarantuje, że jest ona wolna od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (a w szczególności te dotyczące Konsumentów), Spotawheel wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z nieprawidłowego działania Strony.
 3. W granicach dopuszczalnych prawem, Spotawheel nie odpowiada za:
  1. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od Spotawheel;
  2. przerwy w dostępie do Strony spowodowane awariami łączy telekomunikacyjnych lub innymi niezależnymi od niego przyczynami;
  3. niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność Strony;
  4. następstwa siły wyższej (tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec);
  5. następstwa działań osób – w tym działań Użytkowników – za które Spotawheel nie ponosi odpowiedzialności;
  6. następstwa przerw technicznych.
 4. Spotawheel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Elektronicznych jedynie z tytułu okoliczności zależnych wyłącznie od Spotawheel i w zakresie szkody rzeczywistej tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkód wyrządzonych z winy umyślnej, a także szkód wyrządzonych Konsumentom.
 5. Spotawheel zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Strony i jej poszczególnych funkcjonalności. O planowanej przerwie w działaniu Strony, Spotawheel będzie informował poprzez zamieszczenie na Stronie odpowiedniej informacji.
 6. Spotawheel zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych na Stronie funkcjonalności w każdym czasie.
 7. Spotawheel ma prawo zablokować dostęp do Strony lub poszczególnych Usług Elektronicznych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu ze Strony, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Spotawheel lub osoby trzecie. Spotawheel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zawieszenia dostępu do Strony na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 8. Spotawheel zobowiązany jest do prawidłowego wykonywania Usług Elektroniczych.
 9. Spotawheel nie ponosi odpowiedzialności za przydatność, kompletność, dokładność lub aktualność Treści udostępnianych na Stronie.
 10. Spotawheel zastrzega sobie prawo do:
  1. zawieszenia udzielania dostępu do Strony lub zawieszania świadczenia Usług Elektronicznych w całości lub w części;
  2. zlikwidowania Strony, a tym samym Usług Elektronicznych w całości lub w części.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zawarcia umów w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Spotawheel a Użytkownikiem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Spotawheel zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie na Stronie pod adresem https://www.spotawheel.pl/terms gdzie Użytkownicy mogą go w każdym czasie przeglądać, utrwalić na nośniku, a także sporządzić jego wydruk.
 5. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z zagadnieniami regulowanymi Regulaminem powinna być kierowana na adres korespondencyjny Spotawheel lub adres e-mail: [email protected]
 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie powinno być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Spotawheel deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
 7. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych w sposób wskazany w § 4 ust. 6, § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 3 Regulaminu, a dokonane przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług Elektronicznych, jest traktowane jako odstąpienie od umowy przez Konsumenta na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), chyba że Konsument wyraźnie oświadczy inaczej. Takie odstąpienie nie wymaga podania przyczyn odstąpienia i nie wiąże się z ponoszeniem przez Konsumenta jakichkolwiek kosztów.
 8. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 29.07.2022 roku.