REGULAMIN KONKURSU PT. Poleć Spotawheel!


1 POSTANOWIENIA

 1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest właściciel strony spotawheel.pl, firma AUTOSP POL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, NIP 5252783576.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej "Regulamin").
 3. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polecenie firmy Spotawheel wybranej osobie.
 6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie.
 7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureatów oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

3 ZASADY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć
  • 1.1. osoby, które otrzymają drogą mailową od Organizatora kod promocyjny (niepowtarzalny ciąg znaków, dalej “Kod promocyjny”) i dokonają zakupu dowolnego samochodu w Spotawheel w dowolnej formie płatności,oraz
  • 1.2. osoby trzecie, którym zostanie polecony zakup samochodu w Spotawheel i jednocześnie zostanie przekazana treść Kodu promocyjnego przez osoby, które otrzymały drogą mailową od Organizatora maila z Kodem promocyjnym, i dokonają zakupu dowolnego samochodu w Spotawheel w dowolnej formie płatności.
 2. Wzkazanie osoby trzeciej, a tym samym polecenie jej zakupu dowolnego samochodu oferowanego przez Spotawheel, może się odbyć tylko i wyłącznie poprzez przekazanie jej otrzymanego Kodu promocyjnego.
 3. Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu, biorąc pod uwagę skuteczne polecenie usług Spotawheel, które zakończy się zakupem przez osobę posiadającą kod promocyjny.
 4. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi Konkursu w ciągu 7 dni od dnia zakupu samochodu (liczy się data wystawienia dokumentu sprzedaży) za pomocą wiadomości e-mail ([email protected]) lub telefonicznie (22 123 55 87), swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) koniecznych do wysłania nagrody. Podanie wyżej wymienionych danych jest niezbędne do zrealizowania nagrody.

4 NAGRODY

 1. W konkursie przewidziano nagrody, w postaci vouchera – Karty Paliwowej upoważniającej do zatankowania samochodu na wartość 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na stacjach Amic. Karty paliwowe będą dostarczane laureatom Konkursu drogą pocztową. Kartę będzie można wykorzystać wielokrotnie w trakcie tankowania do osiągnięcia limitu.
 2. W przypadku wykorzystania przy zakupie dowolnego samochodu w Spothaweel Kodu promocyjnego przez osobę, która go otrzymała bezpośrednio od Organizatora, nagrodą są 2 vouchery o łącznej wartości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 3. W przypadku realizacji Kodu promocyjnego przez osobę trzecią, której został polecony zakup samochodu w Spotawheel przez osobę, która otrzymała Kod promocyjny od Organizatora Konkursu, zarówno osoba której polecono zakup samochodu w Spotawheel, jak i ta, która otrzymała Kod Promocyjny od Organizatora, otrzymują po 1 voucherze o wartości 1000 zł (słownie” tysiac złotych) każdy.
 4. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim, tj. nie przewidzianych w par. 3 pkt. 1.1 oraz 1.2. nie jest możliwe.
 5. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
 6. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartość wygranej w konkursie podlega podatkowi dochodowemu, a biorący udział w konkursie rozliczają podatki we własnym zakresie, bez udziału Organizatora.
 7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
 3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 4. Do zakończenia Konkursu, Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych uprzednio w zgłoszeniu, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłając na adres e-mail [email protected] wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 15 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres Organizatora, wskazany w § 1, pkt. 1.
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna lub elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Nasza strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić optymalne doświadczenie w nawigacji. Kontynuowanie nawigacji jest jednoznaczne z akceptacją cookies

Zaakceptuj