Regulamin promocji "Kup lepsze auto jeszcze w tym roku"


I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji "Kup lepsze auto jeszcze w tym roku" (Promocja) jest  Autosp Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776623, NIP: 5252783576, REGON: 382825434 (Organizator).
 2. Z ofertą Promocji Uczestnik może zapoznać się za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem  www.spotawheel.pl dostępnego 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Promocja dostępna jest u Doradców działających w imieniu Organizatora pod numerem telefonu +48 22 123 55 87. 
 3. Promocja obowiązuje w przypadku dokonania zakupu/rezerwacji podczas połączenia telefonicznego od 02.12.2019 r.  do 31.12.2019 r.  w godzinach funkcjonowania, tj, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00.
 4. Promocją objęte są wybrane samochody (Samochód Promocyjny).

II. Szczegóły Promocji

Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w czasie jej trwania, zgodnie z Warunkami Korzystania z serwisu Spotawheel.pl, dokonując zakupu/rezerwacji skorzysta z jednej z poniższych akcji:

 • Akcja 1 - "Rabat / Prezent na Święta".

  Uczestnik może dokonać zakupu/rezerwacji Samochodu Promocyjnego w cenie uwzględniającej rabat kwotowy, finalnie prezentowanej na stronie www.spotawheel.pl oraz serwisach ogłoszeniowych takich jak otomoto.pl, olx.pl czy allegro.pl. Rabat obowiązuje przy transakcjach gotówkowych (wyłącznie przelew bankowy) oraz przy finansowaniu zakupu przez Partnerów  Organizatora z wyłączeniem  ofert promocyjnych wskazanych poniżej (Akcja 2 i/lub Akcja 3),

  W przypadku, gdy Uczestnik skorzysta z finansowania zakupu Samochodu Promocyjnego (umowa kredytu, leasing) innego niż za pośrednictwem Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 1 000 zł (z VAT).

  lub

 • Akcja 2 - "Leasing 100%".

  Uczestnik Promocji może dokonać zakupu/rezerwacji Samochodu Promocyjnego na preferencyjnych warunkach umowy leasingu. Promocja polega na tym, że suma rat umowy leasingu wynosi 100% wartości Samochodu Promocyjnego przed udzielonym rabatem w ramach Akcji 1 „Rabat / Prezent na Święta”. Cena przed rabatem prezentowana jest na stronie www.spotawheel.pl jako cena przekreślona. Suma rat leasingowych wynosi 100% wyłącznie w przypadku spełnienia przez Uczestnika Promocji poniższych warunków: zawarcia umowy leasingowej na 2 lata, dokonania opłaty wstępnej 45% wartości Samochodu Promocyjnego i wykupu 19% wartości Samochodu Promocyjnego. Możliwość skorzystania z Akcji "Leasing 100%" jest uzależniona od pozytywnej oceny zdolności i ryzyka kredytowego Uczestnika Promocji przez partnera Organizatora.  Organizator oraz partnerzy akcji zastrzegają sobie możliwość odmówienia Klientowi skorzystania z powyższej akcji promocyjnej.  

  lub

 • Akcja 3 - " Kredyt 50/50 - zapłać tylko 50% ceny auta w tym roku i 50% w przyszłym".

  Uczestnik Promocji może dokonać zakupu/rezerwacji Samochodu Promocyjnego na preferencyjnych warunkach umowy kredytowej. Promocja polega na tym, że suma opłaty wstępnej (50% wartości Samochodu Promocyjnego) i 12 rat kredytu jest równa wartości Samochodu Promocyjnego przed rabatem w ramach Akcji 1 „Rabat / Prezent na Święta”. Cena przed rabatem prezentowana jest na stronie www.spotawheel.pl jako cena przekreślona. Uczestnik Promocji wpłaci 50% wartości Samochodu Promocyjnego w terminie i na konto wskazane przez Organizatora Promocji., a pozostałe 50% Uczestnik Promocji finansuje w ramach umowy kredytu zawartej z partnerem Organizatora na okres 12 miesięcy za jego pośrednictwem. Możliwość skorzystania z Akcji "Kredyt 50/50 - zapłać tylko 50% ceny auta w tym roku i 50% w przyszłym" jest uzależniona od  pozytywnej oceny zdolności i ryzyka kredytowego Uczestnika Promocji przez partnera Organizatora. Organizator oraz partnerzy akcji zastrzegają sobie możliwość odmówienia Klientowi skorzystania z powyższej akcji promocyjnej.   

  lub


III. Postanowienia wspólne Promocji i końcowe

 1. Akcja 1 "Rabat / Prezent na Święta" oraz Akcja 2 - "Leasing 100%" oraz Akcja 3 - " Kredyt 50/50 - zapłać tylko 50% ceny auta w tym roku i 50% w przyszłym" nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora Promocji.
 2. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Samochodu Promocyjnego, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić będzie równowartość przez Niego wpłaconą, tj. wartość uwzględniającą uzyskany rabat.
 3. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem.
 1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą elektroniczną na adres [email protected] w terminie 7 (słownie siedmiu) dni od zakończenia Promocji.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.spotawheel.pl oraz u Konsultantów działających w imieniu Organizatora
 3. Lista partnerów w zakresie usług finansowych serwisu Spotawheel.pl dostępna jest u Konsultantów działających w imieniu Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji obowiązują Warunki Korzystania z serwisu Spotawheel.pl oraz ogólne przepisy prawa.  
 5. Regulamin wchodzi w życie z dn. 02.12.2019 r.