22-125-5091

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Voucher 1000 zł”


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej “Voucher 1000 zł” (dalej jako „Promocja”) jest Autosp Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 601, 02-885 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000776623, posiadająca numer NIP 5252783576, posiadająca numer REGON 382825434, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł wpłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).

 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. kodeksu cywilnego. 

 3. Promocja organizowana jest od dnia 17.01.2022 r. na czas nieokreślony. 

 4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Celem Promocji jest promocja i zwiększenie sprzedaży produktów/ usług Organizatora. 

 6. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym usługi lub produkty odpowiadające rodzajowo usługom lub produktom objętym Promocją (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”), w szczególności zasady udziału w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby usług lub produktów Innych Podmiotów, które zakupi Uczestnik – zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem że nie wpływa to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Promocji. Wszelkie zmiany Regulaminu, w tym również informacja o zakończeniu promocji, będą ogłaszane z 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie Regulaminu, a także w siedzibie Organizatora.

 8. Promocja obejmuje wszystkie samochody z oferty Organizatora (zwane dalej „Produktami”), oferowane do sprzedaży w trakcie trwania Promocji, dostępne na stronie https://spotawheel.pl/ 

 9. Udział w Promocji biorą podmioty, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym zaakceptują jego postanowienia (zwane dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”).


 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Promocja jest skierowana do:

 1. zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które kupują Produkty Organizatora jako konsumenci w rozumieniu art. 221 k.c.; 

 2. zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, w ramach której kupują Produkty Organizatora  na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 3. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzących na jej terenie działalność gospodarczą, które w ramach tej działalności kupują Produkty Organizatora na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.


 1. Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Promocją jest niezbędne do udziału w Promocji. 

 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. PRZYSTĄPIENIE DO UDZIAŁU W PROMOCJI I WARUNKI PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie osoba, która:

 1. spełnia warunki, o których mowa w punkcie 2.1., z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.3.. Regulaminu; 

 2. umówiły termin inspekcji samochodu

 3. w wyznaczonym terminie stawiła się wraz z autem na inspekcję samochodu


 1. Umówienie terminu inspekcji samochodu może odbyć się za pomocą:


 1. wypełnienia formularza wyceny auta dostępnego na stronie https://spotawheel.pl/sell-b

 2. podczas kontaktu telefonicznego  z infolinią Organizatora pod numerem +48 22 153 0746


 1. Umówienie się na termin inspekcji oznacza zgodę na przystąpienie do Promocji oraz akceptację Regulaminu. 

 2. W ramach promocji każdy Uczestnik, który umówi się na inspekcję techniczną samochodu i stawi się wraz samochodem w umówionym terminie, otrzyma voucher rabatowy uprawniający do zniżki na zakup auta z oferty Organizatora na kwotę 1000 zł brutto.

 3. Voucher zostanie przekazany Uczestnikowi osobiście przez pracownika Organizatora w chwili ukończenia inspekcji samochodu.

 4. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem vouchera do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie jego zapisy.


 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Spotawheel z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 601, 02-885 Warszawa w czasie trwania Promocji oraz w terminie 7 dni od dnia zakończenia Promocji, z dopiskiem Promocja „Voucher 1000 zł – reklamacja”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora.

 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko/nazwę Uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w przedmiocie reklamacji listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Promocji. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.

 2. Udział w Promocji jest dobrowolny, wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 3. Dane osobowe Uczestników (osób reprezentujących Uczestnika) będą przetwarzane przez Autosp Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 601, 02-885 Warszawa (administrator danych osobowych) w celu wzięcia udziału w Promocji “Voucher 1000 zł”, w tym w szczególności w celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu promocji, reklamy i marketingu produktów i usług Autosp Pol sp. z o.o. (Organizatora).

 4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Radosław Grzela, [email protected]

 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) administratora oraz możliwość przeprowadzenia Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. 

 6. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Promocji “Voucher 1000 zł” udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. Brak zgody Uczestnika na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym uniemożliwi przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów (towarów lub usług).

 7. Uczestnikowi (osobie reprezentującej Uczestnika) przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 8. W przypadku, gdy Uczestnik (osoba reprezentująca Uczestnika) uważa, że dane przetwarzane są w niewłaściwy sposób, ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 9. Dane Uczestnika (osoby reprezentującej Uczestnika) będą przetwarzane przez administratora danych osobowych przez okres uczestnictwa w Promocji “Voucher 1000 zł”. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.